Myrskytuhoja tunnistamaan

Ympäristön seuranta, metsäsuunnittelu, hydrologiset tarkastelut ja monet muut ovat viime vuosina siirtyneet digiaikaan. Näistä kaukokartoitus eli tiedon hankkiminen kohteesta ilman fyysistä kontaktia on noussut keskiöön. Tekniikan kehitys mahdollistaa entistä monipuolisemmat kartoitusmenetelmät sekä kustannustehokkuuden. Kaukokartoituksessa aineiston keräys- ja tallennuslaitteisto on yleensä kiinnitettynä joko satelliittiin tai lentokoneeseen. Teknisen kehityksen myötä myös miehittämättömät, kauko-ohjattavat lennokit eli UAV:t (unmanned aerial vehicle) ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana käytettävää kalustoa.

Kaukokartoitus sekä siitä saatavan datan hyödyntäminen on keskeinen osa myös Bitcompin toimintaa. Metsätaloudessa kaukokartoituksen käyttökohde on perinteisesti ollut metsien inventointi, mutta uusia käyttökohteita kehitellään ahkerasti. Tietoa on mahdollista käyttää hyvin eri tyyppisissä tarkoituksissa, mutta tyypillisimmin sen avulla havainnoidaan ympäristön tilan muutoksia. Hyvänä esimerkkinä on myrskytuhojen kartoitus. Maastotyön kustannukset ovat usein korkeat, mikä motivoi kehitystyöhön. Nykyaikaiset kauko-ohjattavat lennokit tarjoavatkin kustannustehokkaan alustan operatiiviseen kaukokartoituskäyttöön.

Bitcompilla on tutkittu satelliitti- ja lennokkiaineistoja hyödyntämistä myrskytuhoalueiden tunnistukseen Maaseutu 2.0 -hankkeen yhteydessä. Aiheesta on hiljattain valmistunut Bitcompilla metsäjärjestelmäasiantuntijana työskentelevän MMM Eetu Myöhäsen gradutyö, jossa vertailtiin UAV:n ja satelliittikuvan (Landsat 5) käyttöä myrskytuhoalueen tunnistamisessa. Vertailuaineistona käytettiin tutkimusalueesta manuaalisesti tuotettua kuviointia tuhoalueluokituksineen. Satelliittiaineistolla päästiin parhaimmillaan n. 58 % tarkkuuteen vertailuaineistoon nähden, UAV-aineistolla vastaava luku oli n. 69 %. Myös aiemmat tutkimustulokset tukevat johtopäätöksiä. Satelliittimuutostulkinnan suurimpia epätarkkuutta aiheuttavia tekijöitä olivat aineiston keskinkertainen resoluutio, tutkimusalueen pienehkö pinta-ala ja satelliittikuvien ottoajankohtien välillä tapahtuneet hakkuut.

Prosessia tullaan jatkojalostamaan laajemmille aineistoille, joten pysykäähän kuulolla.