RPAS-kuvaukset monilähdeinventoinnin tarkentajana – rohkaisevia tuloksia pilottihankkeesta Saksassa

Kuvassa esimerkki WoodsApp tuotteesta Saksan tetialueella, puuston runkotilavuus maankäyttökartan päällä. Mitä tummempi vihreä, sitä suurempi runkotilavuus.

Bitcompin juuri päättyneessä pilottihankkeessa tutkittiin monilähdeinventoinnin tarkentamista ja maastomittausten osittaista korvaamista RPAS-kuvausten avulla Nordrhein-Westphalenin alueella Saksassa. Tavoite oli selvittää voidaanko RPAS-kuvauksilla korvata osa metsäsuunnittelun edellyttämistä kalliista maastomittauksista RPAS-havainnoilla. Lennokkikuvaukset ja maastomittaukset tehtiin kesällä 2017 noin 100 eri kohteella. Jokaisessa kohteessa mitattiin myös 3-5 maastokoealaa tukemaan arviointeja. RPAS-kuvauksista johdettujen tunnusten, maastokoealojen ja Sentinel 2 -satelliittikuvien avulla estimoitiin metsikkötunnukset noin 1800 ha alueelle jokaiselle 16 m x 16 m maastoelementille. Näitä olivat esimerkiksi puuston läpimitta, pituus, ikä, runkoluku, pohjapinta-ala sekä runkotilavudet puulajeittain. Tuloksia verrattiin pelkkien maastomittausten ja satelliittikuvien yhdistelmänä tehtyyn monilähdeinventointiin sekä LiDAR-aineistolla täydennettyyn monilähdeinventointiin.

Pilotin keskeinen tulos oli, että RPAS-kuvauksista ja maastomittauksista johdettujen puustotietojen käyttö referenssiaineistona pelkkien maastokoealojen sijaan paransi huomattavasti metsikkötunnusten estimointitarkkuutta. Esimerkiksi kokonaistilavuuden suhteellinen virhe (RMSE%), oli maastokoealoja referenssinä käyttäen 50.0 %. LiDAR-aineistoa käyttäen virhe pieneni 39.8 %:iin, mutta UAV-aineistoa hyödyntämällä päästiin vieläkin pienempään virheeseen (35.3 %).

Hyvien tulosten rohkaisemana jatkamme menetelmäkehitystä RPAS-kartoitusten ja analyysien parissa. Tulevana kesänä RPAS-kuvauksia tehdään Pohjois-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa useammassakin kaukokartoitusdatan tarkentamiseen tähtäävässä pilottihankkeessa. Lopullisena tavoitteena on lisätä suunnitteluinventoinnin kustannustehokkuutta sekä vähentää yleensäkin metsätalouden edellyttämää maastotyötä.