Rakennusrekisteri tekoälyllä nopeasti ajan tasalle

Rakennusrekisterin ajantasaisuus on erityisen tärkeää rakentamisen valvonnan kannalta. Moni rekisteri on ollut jo ennestään ongelmainen, eivätkä tehdyt kuntaliitokset ole ainakaan vähentäneet ajantasaisen tietopankin ylläpitämisen haasteita. Teknologian keinoin näihin haasteisiin voidaan kuitenkin vastata.

Luvaton rakentaminen voi olla turvallisuusriski

Rakennusrekisterin puutteellisuus aiheuttaa ongelmia monella tapaa. Rekisterin tietoja käytetään muun muassa kiinteistöveron pohjana, minkä takia virheellinen tieto voi aiheuttaa kunnille liian alhaista kiinteistöverokertymää ja toisaalta kuntalaisille epätasapuolista verokohtelua.

Ajantasainen rekisteri mahdollistaa tehokkaan luvattoman rakentamisen valvonnan. Luvaton rakentaminen on paitsi laitonta myös potentiaalisesti suuri turvallisuusriski – näin esimerkiksi paloturvallisuuden kärsiessä tontin ollessa liian täyteen rakennettu.

Manuaalinen työ on hidasta ja resursseja vaativaa

Miksi moni rakennusrekisteri sitten on tärkeästä roolistaan huolimatta päässyt vanhentumaan tiedoiltaan? Vaikka rekisteri onkin digitaalinen, sen päivittämisprosessi on yhä usein käytännössä kaikilta vaiheiltaan manuaalista työtä. Suuri työmäärä vie luonnollisesti paljon aikaa ja siitä suoriutuminen vaatii riittävästi henkilöresursseja. Etenkin kun valvontaan käytettävää ilmakuvamateriaalia on paljon, inhimillisten virheiden riski kasvaa. Mitä laajemmasta aineistosta puhutaan, sitä todennäköisemmin tarkkaavaiseltakin ihmiseltä jää huomaamatta havaintoja.

Tällaisissa itseään toistavissa tehtävissä korostuukin yksi teko- ja ihmisälyn suurista eroista. Siinä missä monimutkaisempien ja luovempien ongelmien ratkaisuun kehittynyt ihmisäly turtuu ja tylsistyy toistuvuuden lisääntyessä, koneoppiva tekoäly sen kuin terävöityy entisestään. Tämä johtuu opetusaineiston kasvamisesta sekä siitä, että kokemuksen kertyessä tekoälylle voidaan varmistaa sen tekemät oikeat havainnot. Näin esimerkiksi tekoälyn tehdessä ilmakuvasta samankaltaisen havainnon, jota se aiemmin piti 80% varmasti rakennuksena, se voi pitää tuoretta havaintoa 90% varmasti rakennuksena koska sen aiemmat vastaavat havainnot on todettu oikeiksi. Tekoäly ei myöskään koe inhimillistä väsymystä tai huomion herpaantumista, vaan käy isotkin aineistomäärät aina tasaisen säntillisesti ja objektiivisesti läpi. Ylimääräisiä tulkintoja tekemättä se tekee havainnot yhtenäisenä pysyvän logiikan mukaan. Lisäksi laajojenkin aineistojen läpikäynnin nopeus on epäinhimillisen vauhdikasta. Automatisoimalla valvonnan vaiheita koko prosessi siis nopeutuu huomattavasti.

Automatiikka tekee työn hetkessä

Automatisoitu prosessi mahdollistaakin henkilöresurssien tehokkaamman käytön. Kun henkilön tarvitsee satojen ilmakuvien läpikäynnin ja tulkinnan sijaan tarkistaa vain tekoälyn kiinnostaviksi määrittelemät kohteet, hänen on mahdollista keskittää työaikansa paremmin oikeasti toimia vaativiin kohteisiin sekä muihin ihmisälyä vaativiin tehtäviin. Teknologiaa hyödyntämällä rakennusrekisterit kyetään siis ajantasaistamaan paitsi kustannusten myös ajankäytön kannalta tehokkaasti.

Teknisiä ratkaisuja rekisterin ajantaisastamiseen vaadittavaan rakennusvalvontaan on jo tarjolla. Metsäpuolella etämonitoroinnin ja tekoälyn suorittaman datan prosessoinnin yhdistäminen onkin jo tätä päivää. Esimerkiksi kehittämämme koko Suomea monitoroiva muutostulkintapalvelu on ollut käytössä jo vuoden 2019 kesäkuusta alkaen. Muutostulkintapalvelu on myös malliesimerkki jatkuvasti kehittyvästä ja käyttökokemuksen myötä paranevasta tekoälypohjaisesta palvelusta sillä esimerkiksi palvelun tunnistusvarmuus myös lievimpien harvennushakkuiden suhteen on parantunut.

Kaupunkiympäristön kannalta hyvä uutinen on se, että tällainen luonnontilaisen ympäristön valvonnan automaatio on vaivattomasti siirrettävissä myös rakennetun ympäristön valvontaan. Näin nollasta aloittamisen sijaan rakennusvalvonnan monitorointipalvelua päästään rakentamaan metsäpuolen palvelujen pohjalta. Siten myös rakennusrekisterit päästään mahdollisimman nopeasti saattamaan ajan tasalle.

KIRJOITTANUT

Ville Koivumäki

Ville Koivumäki

Myyntipäällikkö

+358 40 573 9694
ville.koivumaki@bitcomp.fi